תקנון האתר >>


1. הקדמה הוראות התקנון יחולו על כל שימוש ו/או רכישה שיעשו על ידך באתר. עצם השימוש באתר "בוקפייס" מעידה על הסכמתך לקבל ולנהוג ע"פ התקנון.

1.1 "בוקפייס" שומרת לעצמה את הזכות לשנות חלקים בתקנון מדי פעם בפעם. הגרסה האחרונה תתפרסם באתר החברה מעת לעת, והוראותיה הן הקובעות לתאריך הרלוונטי.

1.2 תקנון זה עודכן בתאריך 11.12.2014

1.3 כל התדיינות משפטית או אחרת הנוגעת לתקנון זה ו/או לשימוש באתר ו/או למוצר ממוצריו תיעשה על פי חוקי מדינת ישראל בלבד.

2. כללי
2.1 כל העלאת תוכן המוגן בזכויות יוצרים לרבות ל facebook – אסורה בהחלט. העלאה ושימוש של תוכן כאמור, תתאפשר רק אם למשתמש יש אישור חוקי לשימוש בתכנים ותמונות האמורים.

עצם העלאת תוכן כלשהו לאתר מהווה הצהרה כי הוא מורשה לעשות בו שימוש. כל המעלה תוכן לאתר מצהיר בזאת כי בעלי ומפעילי אתר בוקפייס אינם אחראים בשום צורה ומידה שהיא להפרה של זכויות יוצרים ו/או זכויות צד ג' מכל מין וסוג שהוא. המשתמש מצהיר כי הוא מתחייב לשאת בכל ההוצאות שתיווצרנה עקב תביעה שייתבעו המפעילים ו/או הבעלים של האתר עקב מעשיו של המשתמש, וכי הוא יעשה הכול להתגונן מפני התביעה ולשחרר את בעלי ומפעילי אתר בוקפייס, במידת האפשר, מהתדיינויות ,והוא מקבל על עצמו את העברת התביעה אליו.

2.2 כל העלאת תוכן בלתי חוקי מכל מין וסוג שהוא, העלול להוות עילה לתביעות אזרחיות ו/או מהווה עברה/ות פלילי/ות אסור בתכלית האיסור. אם במקרה יגיע לידיעתם של מפעילי ו/או בעלי האתר ניסיון להעלות חומר מסוג זה הוא יימחק מיד.

2.3 מפעילי האתר אינם יכולים לפקח על כל החומרים המועלים לאתר ו/או נשלחים להדפסה,אך עושים כמיטב יכולתם למחוק לאלתר תכנים שאינם עומדים בקו אחד עם המפורט בסעיפים 2.1 ו- 2.2. מפעילי האתר לא יישאו באחריות בגין כל נזק העלול לנבוע ממקרים כגון הנ"ל. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לתבוע פיצוי/שיפוי עבור כל נזק או הליך משפטי שייגרם להם, לעובדיהם, ללקוחותיהם או לצד שלישי כלשהו בעקבות הפרת סעיף מסעיפי התקנון.

2.4 האתר שומר לעצמו את הזכות למנוע את הגישה לאתר ולבטל השתתפות של משתמשים שהתנהלותם באתר אינה תואמת את התקנון ו/או המנסים לפגוע בניהולו התקין.

2.5 באתר יכולים לעשות שימוש רק גולשים שהזדהו באופן מלא בהתאם לטופס ההצטרפות ובעלי כתובת דוא"ל תקינה. ילדים אשר אין ברשותם כרטיס אשראי יוכלו להירשם רק בליווי מבוגר אשר הוא בעל הכרטיס וירשם עבורם כבעל החשבון באתר. בעל כרטיס אשראי אשר ישלם עבור אחר, שלא יהיה מזוהה כראוי, מצהיר בזאת כי הוא לוקח על עצמו את כל חיובי המשתמש והוא יהיה אחראי כלפי בעלי ו/או מפעילי האתר בגין כל התחייבויות המשתמש לפי תקנון זה.

3. אחסון תוכן / חומר
3.1 מובהר בזאת כי אחסון חומרים ע"י האתר ללקוחותיו לא תפורש בשום מקרה כמסירת חזקה בחומר לידי האתר. החומר יישאר בבעלותו וחזקתו של הלקוח בלבד.

3.2 תוכן שהועלה יישמר למשך הזמן הדרוש להפקתו ועד לאספקתו ללקוח, ולא מעבר לכך. מומלץ לכן לשמור גיבויים של מוצרים שהוזמנו לצורך הזמנות עתידיות.

3.3 אין האתר מתחייב לשמור את החומר שהועבר לרשותו לאחר אספקת המוצר הנדרש על כן אנו ממליצים לשמור גיבוי במחשב האישי.

3.4 אין הנהלת האתר מתחיבת לשמור את החומר שהודפס, וזאת לאחר שנמסרה הודעה בדוא"ל או הודעה טלפונית, לבצע איסוף עצמי של המוצר המוגמר, (למי שבחר איסוף עצמי מבית הדפוס).

4. הזמנות, מסגרת שירות
4.1 תעריפי הפריטים כפי שמופיעים באתר עשויים להתעדכן מפעם לפעם. בכל מקרה המחירון הקובע יהיה זה המופיע באתר החברה או כפי שפורסם ע"י "בוקפייס" ביום ביצוע ההזמנה.

4.2 הזמנת מוצר והעלאתם של הקבצים לשרתי החברה, אינה מהווה אישור על הכנסת ההזמנה ליצור. ההזמנה תיכנס לייצור רק לאחר שחויב כרטיס האשראי ו/או נפרע שיק ו/או הגיע התשלום בכל צורה אחרת שהיא למשרדי החברה. החברה תודיע למשתמש כי התשלום התקבל.

4.3 הרשמה או ביצוע רכישה באתר "בוקפייס" מהווה אישור להיכלל ברשימת הדיוור של "בוקפייס". כדי להיגרע מרשימת הדוור ניתן לפנות לדוא"ל "צור קשר" באתר.

. 4.4 מפעילי אתר "בוקפייס" מעמידים לרשות המשתמש מערך ייצור חדיש הכולל בקרת איכות. מוצר שנראה פגום מכל סיבה, באחריות הצרכן למסור את המוצר באריזתו המקורית אל משרדי ההנהלה. מוצר פגום יזוכה במלוא הסכום ששולם עבורו. לא כולל הוצאות המשלוח.

4.4.1 מוצר שנמצא פגום ונאסף באיסוף עצמי של הלקוח. התחיבות האתר לבצע את התקון או הדפסה מחודשת , לא כוללת משלוח. במידה והלקוח יבחר לשלוח את המוצר יש לשלם את דמי המשלוח לפי מחירון האתר ט.ל.ח.

4.5 ביטול עסקאות יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 (להלן:'חוק הגנת הצרכן') לתשומת ליבך לא ניתן לבטל עסקה בעבור מוצר שיוצר לפי דרישה מיוחדת.

4.6 "בוקפייס" תאפשר ביטול הזמנות שתהליך ייצורן טרם החל. בקשות לביטול יש להעביר בכתב באמצעות טופס "צור קשר" באתר.

4.7 המוצרים יסופקו באמצעות חברת דואר ישראל ולפי תקנון חברת דואר ישראל ו/או חברת שליחויות, מרגע מסירת המוצר המוגמר לאחד משני הגופים לא יהיה יותר המוצר באחריותו של האתר. אין האתר אחראי על עיכוב בייצור המוצר בשל כוח עליון או אירועים שלא בשליטתנו לרבות שביתות, עיצומים וכל בעיות במשק.

4.8 תעריפי המשלוח הינם בישראל בלבד. עבור משלוח מחוץ לגבולות המדינה יקבע מחיר באמצעות שירות הלקוחות של האתר.

4.9 "בוקפייס" עושה ככל יכולתה להבטיח כי המוצרים המוזמנים יגיעו ליעדם. יחד עם זאת, עלול להיווצר מצב בו משלוח לא יגיע לנמען. במצב של אבדן חבילה, תהיה "בוקפייס" אחראית לייצר ולשלוח מחדש את המוצרים שהוזמנו לאחר קבלת אישור אובדן מהגורם המשלח. "בוקפייס" אינה אחראית בכל צורה, לכל נזק ישיר או עקיף לרבות פגיעה בצנעת הפרט ו/או פרטיות העלול להיגרם למזמין כתוצאה מאובדן משלוח או מהגעתו לידי צד שלישי. במקרים בהם כוללים המוצרים שהוזמנו חומר רגיש, מומלץ לפנות למשרדינו לתיאום איסוף עצמי. "בוקפייס" אינה ולא תהיה אחראית למשלוחים שיאבדו עקב מתן כתובת שגויה על ידי המזמין.

4.10 "בוקפייס" מחדשת ומעשירה באופן שוטף את מגוון המוצרים המוצעים על ידה ושומרת לעצמה את הזכות לעשות שינוי במפרטים מדי פעם בפעם ללא הודעה מוקדמת. הודעה על שינויים כאלו תימסר באמצעות האתר ו/או בדואר אלקטרוני. השינויים לא יחולו על מוצרים הנמצאים בייצור אלא רק על הזמנות חדשות שיישלחו לאחר פרסום השינויים.

4.11 התחיבות אתר "בוקפייס" לייצר את המוצרים בתוך 14 ימי עבודה או לפי המודגש אחרת באתר מותנה בתהליך תקין ותקינות הציוד המשמש ליצור ההמוצר, במקרה של תקלה מתמשכת ו/או עיקובים בתהליך הייצור מעבר לזמן ההתחיבות, במצב שכזה למזמין לא תהיה הזכות לתבוע את החברה בגין אי עמידה בלוחות הזמנים . חברת "בוקפייס" תעשה כל מאמץ לעמוד בלוח הזמנים.

5. שונות
5.1 האתר לא יהיה אחראי לניצול לא יעיל של עמודים, שילוב תמונות באיכות ירודה, כמות עותקים מוזמנת וכדו'.

5.2 לאחר העלאת התמונה וההקדשה מופיעה תצוגה מקדימה לספר. מיקום התמונות בעותק המודפס או בעותק הדיגיטלי (PDF) יהיה זהה לזה המופיע בתצוגה המקדימה. תהליך הדפסת הספר הינו אוטומטי ולא מבוצעים בו שינויים במיקום הראשים ע"י חברת "בוקפייס". באחריות המזמין לצרוב את ראש הילד בצורה מדויקת ובמידה והתוצאה הסופית לא מתאימה יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות ב"צור קשר". ספרים שאושרו ע"י המזמין והודפסו יחוייבו בסכום המלא.

5.3 באיורים המופיעים בספר המודפס עלולים להופיע שינויים קלים מתצוגת אותו ספר באתר בצבעים ו/או בגוונים ו/או בחיתוך עמודים וכו'. חברת "בוקפייס" תעשה כל מאמץ להדפיס ספרים באיכות הטובה ביותר והמקובלת בתחום.

5.4 כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, אייקונים, גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה הנם בבעלות בלעדית של החברה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר.

5.5 רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.

5.6 לבתי המשפט בתל אביב תהא הסמכות המקומית והעניינית לדון בכל מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שירות באתר.

____________________________
כל האמור בתקנון זה ואו בתוכנה נכתב בלשון זכר ליתר נוחיות והאמור בו מתייחס לנשים וגברים במידה שווה.